Ubezpieczenie Biura i Majątku

Ubezpieczenie to ma za zadanie zabezpieczyć należące do przedsiebiorcy biuro, warsztat, fabrykę i znajdujące się w nich przedmioty przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku lub określonych w umowie zdarzeń losowych.

Przykładowy opis zdarzenia:

Na skutek włamania zostały uszkodzone drzwi wejściowe oraz skradzony sprzęt komputerowy. Ubezpieczenie pokryje koszt naprawy drzwi a także zrekompensuje utratę komputerów.

Opis wybranych rozwiązań ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy ma na celu ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez jego pracowników, na skutek szkód doznanych przez nich w wyniku wypadku przy pracy.

Przykładowy opis zdarzenia:

Pracownik warsztatu samochodowego podczas wykonywania obowiązków na skutek awarii urządzenia spawalniczego doznał poparzeń. Koszty pobytu w szpitalu oraz rehabilitacji pokrywa ubezpieczenie.

Kompleksowe programy ubezpieczeń komunikacyjnych.

Przykładowy opis zdarzenia:

Ubezpieczenia OC & AC & NNW dla pojazdów firmowych i ich użytkowników.